Härmed kallas ni till årsmötet för behandling av ärenden enl. nedanstående föredragningslista.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2013-11-10.
Motioner och styrelsens förslag samt verksamhetsplan och budgetförslag 2014 anslås på klubbens hemsida senast 2013-11-14.

Tid: Torsdag 2013-11-21, kl 19.00
Plats: Gärdhems bygdegård
Övrigt: Prisutdelning klubbmästerskap, fika

Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokollförare, tillika rösträknare.
6. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget för 2014.
7. Val av ordförande för ett år och val av två övriga styrelseledamöter för två år.
Val av suppleanter, revisorer och valberedning samt ombud till GDF-möte enl stadgarna.
8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
9. Övriga frågor.

Med vänliga hälsningar
Hörlycke Golfklubb

Tommy Sundin
Ordförande

Adressuppgifter

Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg,
C/O Lars Holmgren, Flundregatan 12,
46133 TROLLHÄTTAN

Leasad Webbsida


Levererad i samarbete med THN Data

Adressuppgifter

Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg,
C/O Lars Holmgren, Flundregatan 12,
46133 TROLLHÄTTAN

Leasad Webbsida


Levererad i samarbete med THN Data

Nyheter Årsmöte Torsdag 21 Nov kl 19.00